Zmluvné podmienky týkajúce sa služby spoločnosti NextRoam

Spoločnosť NextRoam VÁM umožňuje uskutočniť volania za nízke ceny v rôznych celulárnych GSM sieťach z vášho mobilného telefónu aktivovaného spoločnosťou NextRoam, keď ste boli zaregistrovaní pre túto službu poskytovanú spoločnosťou NextRoam prostredníctvom správne konfigurovaného mobilného telefónu.

Preto, aby ste používali túto službu musíte súhlasiť so zmluvnými podmienkami, ktoré sú stanovené nižšie v texte. Stlačte tlačidlo pre áno, ak sa vás opýta, či akceptujete zmluvné podmienky počas procesu prihlasovania sa pre danú službu. Pri použití tejto služby výslovne súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami a budúcimi zmenami a dodatkami k týmto zmluvným podmienkam, tak ako budú publikované z času na čas na webovskej adrese .    

Dohoda

Tieto zmluvné podmienky, a súvisiace Formuláre a webovské stránky, na ktoré sa odvolávajú, tvoria právnu dohodu medzi VAMI ako konečným používateľom a spoločnosťou NextRoam Limited ( s.r.o. ) ( pre účely tohto dokumentu spoločnosť Roam Telecom Limited ( s.r.o. ) a spoločnosť NextRoam sú vzájomne zameniteľné a tieto názvy sa týkajú tej istej právnickej osoby ).

Zhoda s príslušnými zákonmi

Pri uzavretí tejto dohody výslovne potvrdzujete, že máte z právneho hľadiska právo uzavrieť túto dohodu.  

Popis služby

Spoločnosť NextRoam musí vynaložiť všetko úsilie na poskytovanie vysokej úrovne dostupnosti pre svoju službu týkajúcu sa mobilného telefonovanie. Spoločnosť NextRoam však nie je schopná zaručiť nepretržitú a bezporuchovú prevádzku svojej služby týkajúcej sa mobilného telefonovania pri cestovaní po svete alebo určité prenosové časy alebo kapacity. Spoločnosť NextRoam si vyhradzuje právo na servis svojej Služby, týkajúcej sa mobilného telefonovania, v ktoromkoľvek čase, čo môže mať za následok dočasné prerušenia.  Neposkytnú sa žiadne prehlásenia alebo záruky ohľadom dostupnosti, kvality, prevádzky alebo podpory hlasovej alebo dátovej komunikácie v sieťach tretej strany alebo v komunikačných linkách tretej strany. Nesmie sa poskytnúť žiadna záruka pre absolútnu ochranu danej Služby spoločnosti NextRoam voči neoprávneným prístupom alebo odpočúvaniu.  Spoločnosť NextRoam nesmie prevziať žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek takýto výskyt.  Spoločnosť NextRoam môže kedykoľvek prispôsobiť alebo prerušiť svoje služby. Spoločnosť NextRoam môže kedykoľvek angažovať tretiu stranu, aby splnila ktorúkoľvek z jej povinností na základe tejto dohody.    

Poplatky

Môžu Vám byť poskytnuté nejaké voľné hovory, ktoré podliehajú „Primeranému  používaniu“, a ktoré závisia plne od vlastného uváženia spoločnosti NextRoam. V opačnom prípade, vám bude účtovaná štandardná sadzba spoločnosti NextRoam za službu / služby. Táto Služba spoločnosti NextRoam funguje na základe platby vopred a preto budete nabádaní zaplatiť tieto sadzby vopred.
Úplný zoznam sadzieb spoločnosti NextRoam pre štandardné služby je publikovaný na webovskej stránke nextroam.sk. Tieto sadzby sa môžu z času na čas meniť, plne na základe vlastného uváženia spoločnosti, preto by ste mali pravidelne kontrolovať webovskú stránku spoločnosti NextRoam, aby ste zistili, či nebola vykonaná nejaká zmena, alebo či nebola nejaká zmena oznámená. 
Ak nebudete mať žiadny kredit na vašom konte, hovor bude prerušený alebo nebudete spojený s volaným účastníkom.

Prenesenie čísla spoločnosti NextRoam

Vo veľmi nezvyčajných prípadoch, aby sa poskytla kontinuita služby pre spoločnosť NextRoam, môže byť nevyhnutné preniesť vaše „číslo poskytnuté spoločnosťou NextRoam“, čo znamená presunúť ho od jedného z dodávateľov spoločnosti NextRoam k druhému dodávateľovi . Pri odsúhlasení týchto zmluvných podmienok výslovne súhlasíte s tým, že prenesiete vaše telefónne číslo, ak a keď k tomu budete vyzvaný zo strany spoločnosti NextRoam. Spoločnosť NextRoam vám vystaví všetky potrebné dokumenty a aj inak vám bude pomáhať pri tomto procese a bude kryť akékoľvek pridružené poplatky za prenesenie telefónneho čísla. Za určitých okolností budeme musieť zmeniť vaše telefónne číslo poskytnuté spoločnosťou NextRoam, vrátane, ale nie je to tým obmedzené, ak sa tak vyžaduje urobiť zo zákona alebo na základe legislatívy, a pri odsúhlasení týchto zmluvných podmienok výslovne súhlasíte s tým, že to urobíte.

Otázky ohľadom telefónneho zoznamu

Spoločnosť NextRoam môže vložiť vaše NextRoam telefónne číslo do telefónneho zoznamu spoločnosti NextRoam alebo do telefónnych zoznamov tretích strán. Môžete si vybrať, aby to spoločnosť NextRoam neurobila na webovskej stránke Registration alebo na webovskej stránke My Account spoločnosti NextRoam alebo zaslaním e-mailu na adresu  support@nextroam.sk.  Spoločnosť NextRoam neposkytuje telefónny zoznam, ktorý je vytlačený v papierovej forme.    

Identifikácia linky volajúceho (CLI)

Naša sieť umožní zobraziť vaše telefónne číslo od spoločnosti NextRoam na príjemcom telefónnom aparáte.  

Marketing

Preto aby služby spoločnosti NextRoam boli službami s nízkymi cenami, musíme sa spoliehať na reklamu a marketing, ktoré sú dodávané prostredníctvom servisu a iných mechanizmov, aby dotovali túto službu. Chceme, aby takéto marketingové služby boli diskrétne a mimo vášho cieleného záujmu. Odsúhlasením týchto zmluvných podmienok súhlasíte s tým, že budete dostávať takúto reklamu a marketing. Ak nechcete prijímať takéto marketingové služby, musíte nás o tom informovať v písomnej forme. Spoločnosť NextRoam si vyhradzuje právo účtovať vám vyššie poplatky za službu, ktorou si vyberiete možnosť neprijímať tento marketingový servis. Tento vyšší poplatok, ak sa použije, bude oznámený na webovskej stránke spoločnosti NextRoam.  
Spoločnosť NextRoam môže zhromažďovať a zverejňovať informácie ohľadom Vás a vášho používania danej služby na anonymnom základe, ako súčasť profilu zákazníka alebo v podobnej správe alebo analýze.
Spoločnosť NextRoam môže vám z času na čas poslať informácie o produktoch a službách spoločnosti NextRoam. Ak si neprajete prijímať informácie o produktoch a službách spoločnosti NextRoam musíte nás o tom informovať v písomnej forme na webovskej adrese ............ .  

Podpora

Ak potrebujete pomoc ohľadom služieb poskytovaných spoločnosťou NextRoam, pošlite nám prosím e-mail na adresu  support@nextroam.sk.  My NEPONÚKAME službu pomoci pre zákazníkov zo strany operátora. 

Obmedzené čísla

Môžu existovať čísla, ku ktorým vám spoločnosť NextRoam obmedzila prístup, vrátane, ale nie je to limitované len na ne, výšky poistných sadzieb, skontrolujte prosím časť  Help na webovskej stránke pre získanie viacej informácií.

Ukončenie

Túto dohodu môžete ukončiť kedykoľvek písomným oznámením, ktoré pošlete spoločnosti NextRoam na webovskú adresu  support@nextroam.sk
Spoločnosť NextRoam môže obmedziť, dočasne pozastaviť alebo ukončiť danú službu a túto dohodu, ak si spoločnosť myslí, že ste porušili tieto zmluvné podmienky, alebo ak ste zaangažovaný v nezákonných činnostiach. Poskytneme vám oznámenie prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste nám poskytli a/alebo zabránime vám v prístupe na dané konto alebo k danej službe.
Ak dôvodne veríme, že informácie, ktoré ste nám poskytli, že nám boli poskytnutú bez vedomosti osoby menovite uvedenej na formulári, alebo ak je to neoprávnená osoba, alebo ak tieto informácie obsahujú falošné fakty, môžeme oddialiť, dočasne pozastaviť alebo ukončiť vaše využívanie danej služby. Na základe týchto okolností, nebudete mať žiadny nárok voči nám.

Zásada refundácie

Môžete požiadať o refundáciu za nevyužitý kredit poslaním e-mailu na adresu  support@nextroam.sk. Refundácie budú dostupné len za kredit, ktorý ste si kúpili priamo VY a nie prostredníctvom špeciálnych ponúk, predplatených kariet, dobíjacích kupónov alebo podobnými mechanizmami. Refundácie sa nebudú vykonávať za zostatky kreditu menšie ako 5,00 EUR. Spoločnosť NextRoam si účtuje poplatok 20,00 EUR za spracovanie akýchkoľvek žiadostí o refundáciu. Akékoľvek porušenie týchto podmienok týkajúcich sa refundácie bude viesť k ukončeniu tejto dohody. 

Postúpenie práv

Nemôžete postúpiť svoje práva na základe tejto dohody, pokiaľ to nebolo výslovne odsúhlasené spoločnosťou NextRoam.
Spoločnosť NextRoam môže postúpiť svoje práva na základe tejto dohody na spoločnosť, ktorá riadi spoločnosť NextRoam, alebo na spoločnosť, ktorú riadi spoločnosť NextRoam. 

Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa služieb spoločnosti NextRoam neimplikujú žiadny prenos práv duševného vlastníctva.
Táto služba je autorským právom spoločnosti NextRoam, s.r.o. 2006 – 2007. Roam Telecom a NextRoam sú registrované ochranné známky spoločnosti NextRoam, s.r.o.  v Írsku.  Logo spoločnosti NextRoam  a logo spoločnosti NextRoam sú ochranné známky spoločnosti NextRoam, s.r.o. v Slovenskej republike a na iných územiach.  

Právo na súkromie

Súkromie našich zákazníkov berieme vážne. Prečítajte si prosím úplné informácie o našich zásadách, týkajúcich sa súkromia zákazníkov na webovskej adrese  xxxxxxx. Pokiaľ my rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, celulárne volania môžu podliehať odpočúvaniu na základe presadenia zákona agentúrami alebo zákonnými orgánmi.

Sťažnosti

Ak máte akékoľvek sťažnosti, týkajúce sa poskytovanej služby, musíte ich poslať v prvom rade na adresu support@nextroam.sk..

Žiadna záruka

Zatiaľ čo my sa budeme snažiť poskytovať danú službu s minimálnymi prerušeniami, nemôžeme zaručiť bezporuchovú službu, a vy súhlasíte s tým, že budete akceptovať danú službu takú „aká je“. Vyhradzujeme si právo dočasne pozastaviť danú službu kvôli technickým, prevádzkovým alebo iným dôvodom. Spoločnosť NextRoam si vyhradzuje právo stiahnuť túto službu a akékoľvek dodatočné služby z trhu na základe jej výhradného rozhodnutia.


TÁTO SLUŽBA SA POSKYTUJE NA ZÁKLADE „TAKÁ AKÁ JE“, A VY VYUŽÍVATE TÚTO SLUŽBU NA SVOJE VLASTNÉ RIZIKO.  SPOLOČNOSŤ NEXTROAM NEVYKONÁ, A TÝMTO ODMIETA, KAŽDÚ A VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL; PREDAJNOSTI SLUŽBY; VLASTNÍCKEHO PRÁVA ALEBO NEPORUŠENIA OBCHODNEJ ZNÁMKY; ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁRUKY VZNIKAJÚCEJ Z PRIEBEHU OBCHODOVANIA, POUŽÍVANIA ALEBO OBCHODNÝCH METÓD.  SPOLOČNOSŤ NEXTROAM NEZARUČUJE, ŽE TÁTO SLUŽBA NEBUDE PRERUŠENÁ, ŽE BUDE BEZPORUCHOVÁ, ALEBO ŽE BUDE ÚPLNE BEZPEČNÁ.

Vyhradzujeme si právo urobiť zmeny v týchto zmluvných podmienkach.  Musíte kontrolovať webovskú stránku spoločnosti NextRoam, aby ste zistili, či neboli vykonané nejaké zmeny alebo či neboli nejaké zmeny oznámené.  Budeme sa snažiť podať oznámenie 30 dní vopred pri významných zmenách, či už poslaním poštou tohto oznámenia, alebo uverejnením na našej webovskej stránke, alebo vás budeme priamo kontaktovať. Ak nás nebudete kontaktovať do 30-tich dní ohľadom tejto zmeny, potom budeme považovať, že túto zmenu týkajúcu sa tejto dohody akceptujete.

Obmedzenia a výluky zo záruk a zodpovednosti.

  1. Výluky určitých škôd.  

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADE ŽIADNEJ PRÁVNEJ TEÓRIE ( ČI UŽ JE TO ZMLUVA, ÚMYSELNÉ PORUŠENIE PRÁVA (VRÁTANE NEDBALOSTI ), ABSOLÚTNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO  AKEJKOĽVEK INEJ TEÓRIE AKEJKOĽVEK POVAHY ), NEBUDE SPOLOČNOSŤ NEXTROAM ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, KTORÉ MÔŽETE UTRPIEŤ Z ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠIM POUŽÍVANÍM, ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ, SIEŤ SPOLOČNOSTI NEXTROAM ALEBO ZARIADENIE SPOLOČNOSTI NEXTROAM, ALEBO DANÚ SLUŽBU, VRÁTANE NESCHOPNOSTI USKUTOČNIŤ „911“, „e-911“, ALEBO INÉ VOLANIA NA SERVIS V PRÍPADE NÚDZE.  TOTO OBMEDZENIE ZAHŔŇA, ALE NIE JE OBMEDZENÉ NA, ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ALEBO KRÁDEŽE ÚDAJOV; OMEŠKANIA ALEBO PORUCHY PRI PRENOSE ÚDAJOV; PRERUŠENIA DANEJ SLUŽBY; NEOPRÁVNENĚHO PRÍSTUPU ALEBO Z POŠKODENIA ZÁZNAMOV, SOFTVÉROVÝCH PROGRAMOV ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO MAJETKU; ZO STRATY ZISKU; Z NÁKLADOV NA POISTNÉ  POKRYTIE; ALEBO Z AKEJKOĽVEK INEJ ZVLÁŠTNEJ, NÁHODNEJ, NÁSLEDNEJ, PRIAMEJ, NEPRIAMEJ ALEBO REPRESÍVNEJ ŠKODY, BOHUŽIAĽ SPÔSOBENEJ.  TOTO OBMEDZENIE SA BUDE APLIKOVAŤ, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ NEXTROAM BOLA O TAKÝCHTO ŠKODÁCH OBOZNÁMENÁ, ALEBO JE INFORMOVANÁ, O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. 

PRETOŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO INÉ JURISDIKCIE NEPRIPÚŠŤAJÚ VÝLUKU URČITÝCH ZÁRUK ALEBO URČITÝCH FORIEM ZODPOVEDNOSTI, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VÝLUKY STANOVENÉ V TEJTO ZMLUVE SA NEMÔŽU APLIKOVAŤ.  AK AKÁKOĽVEK Z TÝCHTO VÝLUK NIE JE DOVOLENÁ NA ZÁKLADE ZÁKONOV KONKRÉTNEHO ŠTÁTU ALEBO INEJ JURISDIKCIE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU, POTOM MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI NEXTROAM  ZA AKÝKOĽVEK DRUH ŠKODY VZHĽADOM NA SIEŤ SPOLOČNOSTI NEXTROAM, JEJ ZARIADENIE ALEBO JEJ SLUŽBY, BUDE OBMEDZENÁ NA VÝŠKU MESAČNÝCH POPLATKOV ZA SLUŽBY, KTORÉ ZAPLATIL ZÁKAZNÍK SPOLOČNOSTI NEXTROAM NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY ZA OBDOBIE DVANÁSTICH ( 12 ) MESIACOV PRED VZNIKOM UDALOSTI, KTORÁ SPÔSOBILA TÚTO ZODPOVEDNOSŤ. 

  1. Zrieknutie sa žalôb voči tretej strane a kontroly tretej strany.

SPOLOČNOSŤ NEXTROAM NEKONTROLUJE A NEMÔŽE KONTROLOVAŤ KVALITU SIETI INÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN, NA KTORÉ SA SPOLOČNOSŤ NEXTROAM MUSÍ PREPOJIŤ.  SPOLOČNOSŤ NEXTROAM SA PRETO ZRIEKA KAŽDEJ A VŠETKÝCH ZODPOVEDNOSTÍ, KTORÉ MÔŽU VZNIKAŤ Z TAKÉHOTO VÝKONU, VRÁTANE PORUCHY SIETI INÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN. 

  1. Obmedzenie nápravných prostriedkov  

KREDITY ZA POPLATKY ZA SLUŽBY UVEDENÉ V TEJTO ČASTI SÚ JEDINÉ A VÝHRADNÉ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY DOSTUPNÉ PRE VÁS KVÔLI ZLYHANIU SPOLOČNOISTI NEXTROAM DODRŽAŤ SVOJE ZÁVÄZKY NA ZÁKLADE TEJTO DOHODY, ČI UŽ TOTO NEDODRŽANIE ZÁVÄZKU MÁ ZA NÁSLEDOK PRESTOJ, PREŤAŽENIE SIETE ALEBO VÝPADKY, ALEBO ZLYHANIE AKEJKOĽVEK INEJ SLUŽBY. 

Plne záväzná dohoda / Oddeliteľnosť jednotlivých ustanovení

Tieto podmienky a náležitosti dohody a dodatočné zmluvné podmienky, ako sú výslovne uvedené na webovskej stránke spoločnosti NextRoam, tvoria plne záväznú dohodu medzi VAMI a spoločnosťou NextRoam.  Ak sa akákoľvek zmluvná podmienka tejto dohody vyhlási za absolútne neplatnú alebo za nevykonateľnú zo strany ktoréhokoľvek rozhodcu, regulačného orgánu alebo súdu príslušnej jurisdikcie, potom takáto zmluvná podmienka bude zmenená, aby sa dosiahol čo možno najbližší rovnaký ekonomický efekt ako mala pôvodná dohoda, a zvyšok dohody zostane plne platný a účinný.  

Vyššia moc

Spoločnosť NextRoam nebude zodpovedná za neplnenie si záväzku na základe tejto dohody, ktoré bolo spôsobené, priamo alebo nepriamo, faktormi, ktoré sú nad jej náležitú kontrolu, vrátane vyššej moci, zemetrasenia, povodne, embarga, demonštrácie s výtržnosťami, vojny, sabotáže, teroristických útokov, pracovných nepokojov  alebo pracovných sporov, aktu štátnej moci, alebo zlyhania služby alebo siete tretej strany. 

Zmeny v riadení

VY a spoločnosť NextRoam rozumiete tomu, že ComReg, federálne komisia pre komunikácie, iné štátne regulačné orgány, alebo iné orgány príslušnej právnej jurisdikcie môžu zaviesť predpisy týkajúce sa služieb založených na IP  Ak sa nové predpisy  stanovia pre spoločnosť NextRoam, potom spoločnosť NextRoam je oprávnená urobiť zmeny v tejto dohode, ktoré budú odrážať tieto nové predpisy, a takéto zmeny pošle na webovskú stránku svojej spoločnosti a okrem toho môže poslať oznámenie o zmenách pomocou e-mailu / SMS správy svojím zákazníkom.  Spoločnosť NextRoam si ponecháva právo posunúť vám akékoľvek nové regulačné poplatky alebo dane, ktoré môžu byť uložené zo zákona alebo na základe regulačného orgánu.  

Rozhodné právo

Táto zmluva sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Ak súd príslušnej jurisdikcie zistí, že akékoľvek ustanovenie tejto dohody alebo časť tejto dohody je nevykonateľná, zvyšok zmluvných podmienok v nej zahrnutých bude mať naďalej plnú platnosť a účinnosť. 

Elektronické dokumenty

Akékoľvek odvolávky v tejto dohode na akékoľvek formuláre, dokumenty alebo listiny sa budú považovať, že sa týkajú toho istého uvedeného v obidvoch formách, nielen v papierovej forme ale aj v elektronickej forme.

Dodatočné služby, charakteristiky a zmluvné podmienky

Spoločnosť NextRoam môže z času na čas zaviesť dodatočné služby, ktoré budete môcť získať na webe. Tieto služby budú kryté týmito zmluvnými podmienkami, ale vy môžete mať dodatočné zmluvné podmienky, s ktorými VY budete musieť súhlasiť predtým ako k týmto dodatočným službám získate prístup.